KHÁCH HÀNG
MỚI LÀ NGƯỜI
TRẢ LƯƠNG
CHO CHÚNG TA

TRONG MỌI TÌNH HUỐNG
KHÁCH HÀNG
CẦN PHẢI ĐƯỢC
TÔN TRỌNG

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


Báo cáo ngày:Đã liên hệ qua:


Số bạn đi xỏ chung:

Vị trí xỏ khuyên:

Số lỗ xỏ:Tổng chi phí:

Ghi chú Thêm:


Chỉ bấm gửi 1 lần và đợi khoảng 5s để xác nhận.