KHÁCH HÀNG
MỚI LÀ NGƯỜI
TRẢ LƯƠNG
CHO CHÚNG TA

TRONG MỌI TÌNH HUỐNG
KHÁCH HÀNG
CẦN PHẢI ĐƯỢC
TÔN TRỌNG

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


Báo cáo ngày:


Khách đến xăm lần:


Đã liên hệ qua:


Kết quả:
Chi phí ủ tê:

Hình xăm:

Vị trí xăm:

Áp dụng thẻ "Giảm giá":

Giá gốc:

Chi phí hình xăm:

Ghi chú Thêm:

 

ĐỐI VỚI HÌNH LÀM "CHƯA XONG"

Ngày hẹn đến làm tiếp:

Giờ đến:


Đã thu:

Còn lại:


Chỉ bấm gửi 1 lần và đợi khoảng 5s để xác nhận.